مرتضی در مقتل سید مرتضی...

در این روزهایی که نه زمان مجالم می دهد و نه دل یاریم می کند که بنگارم، دلتنگ آن روزهای آسمانی ام...

این روزها بدجور دلتنگ یک مرد آسمانی ام.سید مرتضی را می گویم...

عکس بالا، خاطره ای است از مقتل آن سید آسمانی که این روزها دلم برایش یک ذره شده...

سید عزیز... اینجا... این روزها... جای خالی حنجره تو بیشتر خالی ست...