جانها به فدایت...

چه خوب گفت آن امام همام ما که حکمــــــت در دلهای فاسد اثر نمی گذارد، آن امام پاک، آن امام هادی، آن امام نقی(ع)...

طرح بالا، طرحی ست زیبا از دوست عزیزم رامین لبیشه که عاشقانه طرح زد برای امام معصومش...

و یک سوزن هم به خودمان:

ای امام همام، ای امام نقی، ما را ببخش از برای بی معرفتیمان...

با خود می گویم که حتماً باید ابلهان و احمقان، امام همام ما را به سخره بگیرند که یادی از او کنیم؟ وای بر من و تو... وای بر من و تو ...