حواسم را « پرت » می کنم …

باز هم کنار تو به زمین « می افتد »...