خطا کردم بدون علامت تعجب! گناه کردم بدون علامت تعجب!

و او مرا بخشید با علامت تعجب!!!

 

باقی: به افتخار عزیزی که برایم نوشته است: " تا کی میخوای چرت و پرت بنویسی؟" با  علامت تعجب...